seki lab. logo

Member
メンバー

Professor / Staff
教授 / スタッフ

Professor

Shu SEKI
seki "at" moleng.kyoto-u.ac.jp

Associate Professor

Masayuki SUDA
msuda "at" moleng.kyoto-u.ac.jp
Takayuki TANAKA
tanaka "at" moleng.kyoto-u.ac.jp

Assistant Professor

Yusuke TSUTSUI
tsutsui.yusuke.7x "at" kyoto-u.ac.jp

Program Specific Assistant Professor

Wookjin CHOI
choi.wookjin.8p "at" kyoto-u.ac.jp
Yuta TAKEMASA
takemasa.yuta.7e "at" kyoto-u.ac.jp

Researcher

Wakana MATSUDA
matsuda.wakana.74w "at" st.kyoto-u.ac.jp
Yun Hee KOO
koo.yunhee.2d "at" kyoto-u.ac.jp

Program Specific Researcher

Rajendra Prasad Paitandi
r.paitandi "at" gmail.com
Meenal Kataria
kataria.meenal96 "at" gmail.com

Secretary

Shinobu SHINKAI
shinkai.shinobu.3a "at" kyoto-u.ac.jp

Student
学生

D3

Li Zhuowei
li.zhuowei.24h "at" st.kyoto-u.ac.jp
Masaki NOBUOKA
nobuoka.masaki.36e "at" st.kyoto-u.ac.jp
Koshi YOSHIDA
yoshida.koshi.86z "at" st.kyoto-u.ac.jp
Bin CHEN
chen.bin.74n "at" st.kyoto-u.ac.jp

D2

Ji SAILUN
ji.sailun.74v "at" st.kyoto-u.ac.jp
Ichiro OYA
ooya.ichirou.22r "at" st.kyoto-u.ac.jp

D1

Aoi NAKAGAWA
nakagawa "at" shuyu.kuchem.kyoto-u.ac.jp
Madhurima GIRI
giri.madhurima.64y "at" st.kyoto-u.ac.jp

M2

Amaki MORIYAMA
moriyama.amaki.47w "at" st.kyoto-u.ac.jp
Yuki NAKANO
nakano.yuki.46w "at" st.kyoto-u.ac.jp
Rin HASEGAWA
hasegawa.rin.65s "at" st.kyoto-u.ac.jp
Tatsuki OHNISI
ohnisi.tatsuki.54m "at" st.kyoto-u.ac.jp
Keisuke MIYATA
miyata.keisuke.73a "at" st.kyoto-u.ac.jp
Mami TAMURA
tamura.mami.74w "at" st.kyoto-u.ac.jp
Dong YUNXI
dong.yunxi.77t "at" st.kyoto-u.ac.jp

M1

Kosuke KISHIDA
kishida.kosuke.57w "at" st.kyoto-u.ac.jp
Akie TAGUCHI
taguchi.akie.32n "at" st.kyoto-u.ac.jp
Ryosuke NAKAMURA
nakamura.ryosuke.38a "at" st.kyoto-u.ac.jp
Nao MIYAKE
miyake.nao.55m "at" st.kyoto-u.ac.jp
Wataru SATO
sato.wataru.47n "at" st.kyoto-u.ac.jp
Zhong HAOCHENG
zhong.haocheng.73i "at" st.kyoto-u.ac.jp
Ke-An KUO
kean.kuo.46c "at" st.kyoto-u.ac.jp

B4

Ryosuke KOYAE
koyae.ryosuke.57s "at" st.kyoto-u.ac.jp
Haruka INOUE
inoue.haruka.44p "at" st.kyoto-u.ac.jp
Yukito OKUDA
okuda.yukito.36v "at" st.kyoto-u.ac.jp
Ryuki SAKAMOTO
sakamoto.ryuki.52p "at" st.kyoto-u.ac.jp
Hibiki MIYASHITA
miyashita.hibiki.28j "at" st.kyoto-u.ac.jp

OB / OG
卒業生

Staff

Iwanaga OSAMU
2024/3

Yusuke HATTORI
2023/3

Hiromi KUBO
2022/1

Sharvan KUMAR
2021/11

Won-Young CHA
2021/7

Akihiro ITO
2020/3

Samrat GHOSH
2020/10

Tsuneaki SAKURAI
2019/12

Jun MA
2019/5

Wanying ZHANG
2019/1

Daisuke SAKAMAKI
2018/4

Prashat KUMAR
2018/4

Vikas Sudam PADALKAR
2016/5

Satoshi HASHIMOTO
2016/3

Akinori SAEKI
2015/3

Masaaki OMICHI
2015/3

Kazuyuki ENOMOTO
2014/3

Naoto MATSUYAMA
2014/3

Motohiro NAKANO
2013/12

Katsuyoshi TAKANO
2013/3

Yoshiko KOIZUMI
2012/12

Chakooth VIJAYAKUMAR
2012/12

Bijitha BALAN
2012/12


Students

Ryota OKUBO
Ayane Nishiyama
Yuki WATANABE
Takumi SATO
Yuto KONDO
Daichi KUROKAWA
Reina KATO
Yusuke MATSUO
Bian ZHIYUN
Ryohei NISHIDA
Kyou YAMAGATA
Yuki AKAMATSU
Tomoya IWAMA
Saiki OISHI
Minori KAWATA
Shugo SAKAGUCHI
Bin CHEN
Zheng FAN
Kota KUBO
Masayuki KOIKE
Daisuke KOYA
Shusaku SASAKI
Fumiya TAKASAKI
Naoto TAKAHASHI
Takahiro TSUNEYUKI
Nozomi NISHIMURA
Naoki NODA
Zheng FU
Zhonghan JIAO
Zexiang YUAN
Yuya KATO
Takahiro KAWAGUCHI
Takashi MIURA
Tasuku KISHIMOTO
Yoshiki NAKAGAWA
Kohei OKINO
Yuichiro ONO
Kazuto KAYAMA
Hidenori SAEKI
Hayate NISHIYAMA
Yoshihiro MOTOMURA
Masanari SHIMOTORI
Kemji Kuwada
Mika AOTANI
Tomofumi AKIBA
Junichi INOUE
Yuki INOUE
Haruka OKAMOTO
Tomohiro TAKEUCHI
Wookjin CHOI
Yuya MATSUTA
Naomi ORITO
Hiroshi TOMITA
Yuki TSUJIMOTO
Akifumi HORIO
Tsubasa MIKIE
Hikaru OGA
Masataka KUMANO
Toshiyuki KOBASHI
Kentaro HAYASHI
Takahiro FUKUMATSU
Yoshihiro SHIOAKU
Yuki TAKESHITA
Mariko NOGUCHI
Yuki NOGUCHI
Satoshi YONEDA
Cheng Hoi Lok
Wasin Tuchinda
Tomoyo MIYAKAI
Sho YAMANAKA
Saya YOSHIKAWA
Michael T TANG
Yoshihiro YASUTANI
Masashi TSUJI
Takenori FUJIWARA
Hiromi MARUI
Yuta MAEYOSHI
Atsushi ASANO
Yoshihito HONSHO
Haruyuki BABA
Shima NAKANISHI
Souhei ENOMOTO
Shogo WATANABE

Visiting Students, Staff

Goutam Ghosh
2017/09-10

Suhrit Ghosh
2016/06

Chunhui ZHAO
2016/10

Takuya YOSHIDA
2016/06

Kai KUBOTA
2016/04-08

Shota HIRA
2016/04-08

Seelam Prasanthkumar
Pengfei Deng